VASTGOEDBEHEERDERS W. VAN COILLIE & Co
Goed beheerd, rendeert.
VASTGOEDBEHEERDERS W.VAN COILLIE & CO, uw rentmeester in Zone 09
De Rentmeester
is de 'lasthebber' van de privé-eigenaar(s) of patrimoniumvennootschap inzake vastgoed, zoals
bedoeld in de artikels 1984 t/m 2010, B.W., en die als zodanig optreedt namens en voor rekening
van de lastgever(s) voor het beheer van hun onroerend goed.

Als zodanig is de rentmeester belast met:
- het in de toekomst vrijwaren van enerzijds de 'investeringswaarde' van het in beheer gegeven vastgoed-patrimonium,
en anderzijds een 'marktconform huurrendement' te verkrijgen
- het optimaal houden van de relatie tussen huurder en verhuurder, en naar billijkheid in te staan voor het behoud van de
rechten en plichten van beide partijen
- de (onderhouds)kosten te beheersen en desnoods een accuraat incassobeleid te voeren om voor de lastgever een
belangrijk inkomen te vrijwaren

om middels een:
- Administratief-juridisch beheer, financieel-boekhoudkundig & technisch-bouwkundig beheer, die doelstellingen te
realiseren
WYSIWYG Web Builder
Copyright © 2017 by "Vastgoedbeheerders W.Van Coillie & Co"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@wvcsyndic.com